„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Činnost OS ČČK Písek v roce 2019

Květen 2019: Zájezdy pro seniory 

Český červený kříž PísekMístní skupiny VIII., IX., X. Oblastního spolku Českého červeného kříže Písek a Akademie III. věku, každoročně pořádá pro seniory mnoho poznávacích zájezdů. V letošním roce již navštívili Kalvárie Čestice, Máchův včelín Krušlov, Kostel v Dobříži a Hoslovický mlýn. Součástí poznávacího zájezdu byla i přenáška od Ing. Josefa Pecky. Této akce se účastnilo na 57 osob. V minulém týdnu se pak senioři s Akademií III. věku vypravili na Zámek Kratochvíle a Zámek Dub a navštívili Kostel v Bavorově. Této akce se účastnilo na 49 osob. 

Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek

Marie Mášková, Akademie III. věku

 

Květen 2019: Okresní soutěž mladý zdravotník 2019

ČERVENÝ KŘÍŽ A HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OPĚT SPOLU

Český červený kříž Písek

Český červený kříž každoročně organizuje soutěže Mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky, která je určená pro základní školy a víceletá gymnázia, místní skupiny ČČK a další organizace, které se věnují práci s dětmi. Soutěžní družstva jsou rozdělena do dvou kategorií a to na první stupeň (žáci 1. – 5. ročník ZŠ) a II. stupeň (žáci 6. – 9. ročník ZŠ). Soutěž je postupová a vítězná družstva se mohou dostat až do národního kola. Tato soutěž je určená pro pětičlenná družstva, která soutěží u reálně namaskovaných poraněních, u kterých se snaží poskytovat laickou první pomoc s použitím standartního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků.

V Písku jdou však ještě dál! Současně se Soutěží mladý zdravotník, pořádaného 13. května 2019 proběhl i 11. ročník soutěže „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“, pořádaného územním odborem Písek a hasičského záchranného sboru JčK pod vedením Bc. Daniela Fošuma. Zde se děti utkaly v šesti disciplínách, kde se prokazovala jejich znalost z požární ochrany, ochrany obyvatelstva a topografie, ale zároveň i šikovnost v dovednostních disciplínách jako jsou hod granátem nebo stříkání na terč džbervou stříkačkou.

A zároveň proběhlo vyhlášení kategorie „Všestranný mladý záchranář okresu Písek 2019“, kde se prolínaly výsledky obou soutěží, jehož garantem je Ing. Aleš Kudlák Ph.D vedoucí z úřadu ochrany obyvatelstva Písek. Vítězné týmy převzaly poháry a medaile z rukou místostarosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a poslankyně PSP ČR a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Ing. Radky Maxové, která měla možnost si s vedením města prohlédnout jednotlivá stanoviště a byla velice překvapená, jak dobře jsou děti na soutěž připravené.

Soutěže se účastnilo na 140 dětí v 25 družstev a zajímavé na této soutěži je i fakt, že děti, které se těmto činnostem věnují, si často volí podobné profese. Proto zde máme i mnoho dobrovolníků a členů ČČK, kteří dnes pracují jako zdravotníci, záchranáři nebo jsou aktivními dobrovolnými hasiči. Za několik posledních let si své prvenství v této soutěži udržují žáci ze ZŠ Kluky, pod vedením Mgr. Jitky Šefránkové, která se této záslužné činnosti věnuje mnoho let a jak sama říká: „Je velice důležité učit věci, které v praxi dávají smysl, na poučky nás tu neužije.“

Velké poděkování patří nejen dětem, které se snaží zdokonalovat ve svých znalostech, ale poděkování patří i všem dobrovolníkům, žákům ze SOŠ a SOU Písek a žákům z 2B ze SZŠ Písek, Dobrovolným hasičům a Hasičům města Písek. Velký obdiv také patří i učitelkám a vedoucím oddílů, kteří ve svém volném čase vedou zdravotnické kroužky a Lukáši Nebesovi, který jako hlavní rozhodčí měl celou akci v režii. Účastníci soutěže si odvezli nejen nové zážitky, ale i mnoho dárků a upomínkových předmětů.

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

 Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

autorka fotografií: Ing. Petra Kosová, dobrovolná hasička Šebířov

Mladý zdravotník 2019

mladší kategorie:

 1. ZŠ Kluky B
 2. ZŠ Kluky A
 3. ZŠ J. Husa Písek D

starší kategorie:

 1. DDM Milevsko A
 2. ZŠ J. Husa Písek B
 3. 3. Místní skupina ČČK

„Mladý záchranář – dokaž, že umíš“ 2019

mladší kategorie:

 1. ZŠ Kluky A
 2. 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko B
 3. ZŠ J. Husa Písek C

starší kategorie:

 1. ZŠ J. Husa Písek B
 2. ZŠ J. Husa Písek A
 3. DDM Milevsko A

Všestranný mladý záchranář okresu Písek 2019

mladší kategorie:

 1. ZŠ Kluky A
 2. ZŠ Kluky B
 3. ZŠ J. Husa Písek C

starší kategorie:

 1. ZŠ J. Husa Písek B
 2. DDM Milevsko A
 3. ZŠ J. Husa Písek A

Mgr. Petra Vítková, ředitelka OS ČČK Písek

 

 Květen 2019: Koncert ke dni matek v Domě s pečovatelskou službou 

Český červený kříž PísekDne 12. 5. 2019 připravily děvčata ze skupiny SOUTHBAND malé vystoupení pro klienty s Domova s pečovatelskou službou v Čechově ulici 454. Děvčata kromě připraveného pásma známých i neznámých písniček, věnovaly každé klientce kytičku čerstvě natrhaných šeříků a popřály jim krásný Den matek. Lidušce 7 let, Štěpánce 11 let a Toničce 12 let moc děkujeme za jejich hezké vystoupení.

 

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Květen 2019: Humanitární jednotka 

Český červený kříž PísekCelorepublikové cvičení členů humanitárních jednotek 2019 nazvané Technik obrany obyvatelstva proběhlo letos ve dvou termínech rozdělených na základní cvičení členů HJ TOO1 a cvičení pro pokročilé a velitele HJ TOO2. Cvičení TOO2 proběhlo v pátek 10.5.2019 od 17:00 v Praze Letňanech a končilo po 4 hodině ranní v Litoměřicích. Tohoto cvičení se účastnil i velitel humanitární jednotky Píseckého OS ČČK Ing. Karel Dvořák. Letos bylo zaměřeno na nácvik komunikace. Účastníci byli rozděleni do skupin, ve kterých zakročovali. Ihned po proškolení a rozdání úkolů jednotlivým skupinám se zahájil přesun do místa nasazení Litoměřic. Jeden z prvních úkolů byl komunikovat s osobami pod vlivem alkoholu. Skupiny musely ve stanovených hospodách přesvědčit co nejvíce hostů, aby se naučili základy první pomoci. Až překvapující byl zájem po alkoholu uvolněných hostů o první pomoc. Mezi další úkoly patřila komunikace s médii. Skupiny měli za úkol nahrání reportáže o mimořádných událostech, kterých se ČČK účastnil.   Dalším úkolem byla komunikace s osobami podezřelými z nákazy spalniček umístěných v karanténě. Komunikace v autentickém prostředí dočasně zřízené stanové dekontaminační stanice s využitím bezpečnostních prostředků.  Každá skupina se vystřídala i v pozici štábu. Zhodnocení výsledků bylo velice pozitivní a potvrdilo, že členové ČČK jsou rozhodně připraveni na mimořádné situace. 

 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    

Ing. Bc. Karel Dvořák, velitel humanitární jednotky OS ČČK Písek 

 

Květen 2019: Světový den ČK & ČP a 100 let ČSČK a ČČK

Český červený kříž PísekDne 7. května 2019 jsme oslavili Světový den ČK & ČP. Tato oslava byla současně hlavní oslavou 100 let Československého a Českého červeného kříže. Oslava proběhla v Paláci Žofín, kterého se účastnil předseda OS ČČK Písek Jaroslav Putschögl společně s ředitelkou OS ČČK Písek.

Mezi vzácné hosty této významné události byli A. Babiš, premiér ČŘ, ministr zdravotnictví A. Vojtěch, člen rady MVČK J. Kesserling, vedoucí oddělení pro Střední a JV Evropu S. Tyrninoksa, prezident Slovenského červeného kříže Viliam Dobiáš a představitelé Maďarského, Německého, Polského a Rakouského Červeného kříže. Přítomni byli dále zástupci partnerských ústředních orgánů státní správy, armády a hejtmani, dále pak například Livia Klausová a mnoho dalších významných osob.

Z rukou prezidenta ČČK a ředitele úřadu ČČK získalo 6 osob Plaketu za záchranu života a bylo uděleno 6 medailí Alice Masarykové. 

Závěr slavnostního shromáždění patřil představení monografie „Století s Červeným křížem – 100 let ČSČK a ČČK“, kterou jsme také získali a máme od autorů i s vlastnoručním podpisem.

Český červený kříž Písek

předseda Jaroslav Putschögl v rozverném rozhovoru s prezidentem ČČK M. Juklem

Český červený kříž Písek   

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

 Květen 2019:  Veřejná ukázka činnosti MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ A JEDNOTEK IZS

Český červený kříž PísekDne 6. 5. se v Milevsku na náměstí Eduarda Beneše uskutečnil již II. ročník cvičení MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ a složek Integrovaného záchranného systému.

Akce byla koncipována tak, aby laická veřejnost a žáci ze základních a středních škol mohli na modelových situacích vidět spolupráci jednotlivých složek IZS v návaznosti na laickém poskytování první pomoci, v tomto případě dětmi z DDM Milevsko a členy Místních skupin ČČK Písek. Na třech modelových situacích s realistickým maskováním bylo možné vidět ošetření zranění a technický zásah u dopravní nehody, dále pak ošetření zranění po napadení a zadržení pachatele a ošetření zraněných při mimořádné události v tomto případě se jednalo o požár na Městském úřadě v Milevsku. Všechny postupy byli v režii hlavního instruktora ČČK Písek Ing. Bc. Karla Dvořáka. Pro veřejnost byly všechny postupy komentovány instruktorem ČČK Písek Lukášem Nebesem, který svým odborným a vtipným komentářem dokázal dětem přiblížit všechny modelové situace, tak aby vtáhnul diváky do reálného děje. Velké poděkování patří nejen všem složkám IZS, ale zejména dobrovolníkům a členům OS ČČK Písek, ale též i Městskému úřadu Milevsko, které na tuto akci přispělo finančním darem 6.000,00 Kč. 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

                                    IZS před akcí                                                                 maskování zraněných 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

                                     první pomoc, zvládáme a baví nás to                        příprava před akcí

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

                                     děti z DDM Milevsko před akcí                                laická první pomoc - autonehoda 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

                                      odborná první pomoc IZS                                        chycení pachatele

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

                                      poskytování laické první pomoci                            požár na Městském úřadě Milevsko 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

                                        IZS v akci                                                                           požár v budově 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

                                      shromažďování nezraněných                                  vyzkoušení si pomůcek IZS 

Český červený kříž Písek   Český červený kříž Písek

                                       dobrovolníci z IZS a vedení města                          vyzkoušení si motorky :)

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Květen 2019:  KURZY: ZZA a Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky  

Český červený kříž PísekVe dnech 26. 4. – 28. 4. A 3. 5. – 5. 5. 2019 probíhaly v zasedací místnosti OS ČČK Písek v Čechově ulici 454, akreditované kurzy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi kurzu ZZA, kteří úspěšně složili zkoušku, jsou nyní oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě. Všem úspěšným absolventům blahopřejeme.

Český červený kříž Písek

Ing. Bc. Karel Dvořák, hlavní instruktor ČČK Písek

Duben 2019: Příprava dětí na SOUTĚŽ MLADÝ ZDRAVOTNÍK 

Český červený kříž PísekKaždoročně naši lektoři společně s maskéry, členy a dobrovolníky OS ČČK Písek připravují a proškolují mladé zdravotníky v poskytování PRVNÍ POMOCI. Letos jsme zavítali na ZŠ Cesta, ZŠ J. Husa, ZŠ Kovářov a ZŠ Kluky. Jsme opravdu všichni napnutí, kdo si letos odveze první cenu ze SOUTĚŽE MLADÝ ZDRAVOTNÍK!

     Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek   

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Duben 2019: "První pomoc u dětí a pro děti"

Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek ve spolupráci s Mateřskou školou Putim uspořádal 18. dubna 2019 od 15.30 hodin setkání pro děti a rodiče na téma „První pomoc u dětí a pro děti“.

Děti byly zábavnou formou seznámeni s poskytováním první pomoci. Celý program byl veden formou hry a obsahoval celou řadu důležitých informací, kde se děti naučili jak přivolat pomoc a jak ošetřit drobné zranění.

Rodiče byli seznámeni s akutními stavy v dětském věku, dětskými úrazy a KPR dle věku dítěte.

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Duben 2019: FINANČNÍ DAR 

Český červený kříž PísekTouto cestou bychom velice rádi poděkovali paní Haně Štanclové, která Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Písek věnovala finanční dar  ve výši 150.000,00 Kč. Po domluvě s dárkyní budou tyto prostředky použity na zakoupení pianina do zasedací místnosti pro klienty Domova s pečovatelskou službou v Čechově ulice 454/11, dále budou zakoupeny kompenzační pomůcky a pomůcky pro první pomoc.

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

 Duben 2019: SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Český červený kříž PísekVe dnech 6. 4. do 12. 4. 2019 uspořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Soustředění Mladých Zdravotníků v rekreačním středisku Štědronín – Plazy. Soustředění se účastnilo 28 dětí, 5 pomocných instruktorů, pomocný personál, Ing. Bc. Karel Dvořák, instruktor ČČK a Lukáš Nebes, zdravotník a instruktor ČČK a hasiči města Písek.

Cílem soustředění bylo prohloubení a rozšíření teoretických a praktických znalostí formou zážitkové pedagogiky v poskytování první pomoci za základě znalostí základů z anatomie a fyziologie člověka a příprava dětí na HMZ. V rámci soustředění získali děti normu Mladý zdravotník I. a II.

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Březen 2019: AKADEMIE III. VĚKU

Akademie III. věku pořádala ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Písek 4. ročník přednášek, která byla nejen určena pro členy, ale i pro širokou veřejnost. Akce se vždy účastnilo více jak 70 osob.

Přednášky:

14. 3. 2019 „Akupresura – jak žít zdravě bez léků“ přednášel PhDr. Bhaqwant Singh Sandhu CSc.

21. 3. 2019 „Hrady a zámečky Jihočeského kraje“ přednášela autorka Jaroslava Pixová

28. 3. 2019 „Inkontinence problém, který ženy často tají“ přednášel MUDr. Martin Votýpka

4. 4. 2019 „Putování po Antarktidě“ přednášel polárník Jaroslav Pavlíček

 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Březen 2019: Kurz ASISTENTA MASKÉRA

Český červený kříž PísekDne 24. března  2019 úspěšně proběhl kurz ASISTENTA MASKÉRA, tj. proškolení asistenti jsou schopni si připravit maskovací hmoty a krve, dále zvládají namaskovat bledost, cyanózu, hematomy, řeznou a tržnou ránu, tepenné krvácení, střep v ráně, otevřenou zlomeninu, opařeninu, omrzlinu a popáleninu. 

 

Český červený kříž Písek     Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek
Ing. Bc. Karel Dvořák, instruktor ČČK 
 
Březen 2019: Výstava ke sto letům ČSČK/ČČK Písek

Český červený kříž PísekDne 12. 3. 2019 proběhlo Slavnostní zahájení Vernisáže výstavy ke sto letům ČSČK/ČČK v Písku, která byla věnována nejen Alici Masarykové, jejíž výstavu jsme měli zapůjčenou z muzea T. G. M. v Lánech, ale mapovala i činnost Červeného kříže v píseckém regionu.

Výstavu navštívilo od 12. 3. do 31. 3. 2019 na 700 občanů. O výstavu byl velký zájem i z řad základních a středních škol, kteří měli možnost si předem domluvit doprovodný program v podobě přednášky. Město Písek věnovala na Vernisáž výstavy 22.000,00 Kč.

Poděkování patří Centru kultury města Písek paní Samcové Hejlové, dále žákům ze SOŠ a SOU Písek, kteří připravili úžasný raut. Hudební doprovod nám zajistili žáci ze ZUŠ Písek pod vedením Petry Holubové. Přítomni byli zástupci města Písek a senátor Ing. Karel Kratochvíle. Část této výstavy byla zapůjčena z muzea T. G. M. v Lánech a tato výstava Alice G. Masarykové a Červený kříž představuje zakladatelku Československého červeného kříže a dceru prezidenta T. G. Masaryka na základě bohatých archívních a fotografických materiálů zpracovaných Muzeem T. G. Masaryka v Lánech. Výstava zároveň představuje významnou a velice bohatou činnost Československého červeného kříže v době první republiky, kdy tato organizace dosahovala vysoké mezinárodní úrovně. 

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek    Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek  Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Únor 2019: Výroční členská schůze Místních skupin VIII., IX., X.

Český červený kříž PísekDne 28. 2. 2019 se v zasedací místnosti konala výroční členská schůze Místních skupin VIII., IX., X. Jako každoročně se této akce účastnilo mnoho našich aktivních členů, kteří byli informováni o činnosti skupin v roce 2018, a současně byl schválen plán na rok 2019.  

VIII. Místní skupina ČČK měla k 31. 12. 2019 60 + 2 členy. Činnost skupiny je obdobná jako v minulém roce. Přednášky Akademie III. věku, poznávací a divadelní zájezdy a týdenní turistický zájezd. Poděkování patří členkám, které pracují v ošacovacím středisku OS ČČK Písek a jsou to: p. Paulová, p. Šnajdarová, p. Březnická. 

IX. Místní skupinaČČK měla k 31. 12. 2018 57 členů, z toho 21 starších 80 let. Ze zdravotních důvodů odstoupila z funkce jednatelky paní Viktorie Čípová, té patří velké poděkovaní nejen za dlouholeté působení v Místní skupině, ale mnoho let také pracovala na OS ČČK Písek jako referent a dlouhodobě se věnovala práci s mládeží. Na uvolněné místo výbor stanovil paní Janu Albrechtovou. Výbor se v průběhu roku 2018 sešel 3 x k projednání a přípravě některých akcí. Sociální komise tradičně uspořádala již 33. ročník Akademie III. věku. Čtyři přednášky proběhly v měsíci březnu a navštěvovala je na 85 zájemců. Pro účastníky Akademie byl v květnu pořádán zájezd na zámek Mitrowicz v Kolodějích a zámeček Vysoký Hrádek. 

Ve spolupráci s OS ČČK Písek bylo v prosinci pro účastníky Akademie připraveno vánoční posezení s koledami a malým občerstvením. Ze strany členů je vždy velký zájem o kulturní akce a zájezdy, které zajišťují členky X. skupiny paní Marie Mášková a paní Hana Šmerdová, za což jim patří velké poděkování. 

X. Místní skupina má 132 členů dne 28. 2. 2019 se schůze účastnilo na 56 členů. Na začátku výroční schůze zarecitovala p. Nedomlelová úryvek z „Palečku“ a stejně jako Místní skupiny VIII. a IX. každoročně X. Místní skupina pořádá mnoho zájezdů, přednášek a stejně se tak se členové účastnili Vánočního posezení.

Po schůzi následovala přednáška s promítáním „Divočina v NP Šumava“, kterou vedl Josef Pecka, který pracuje jako profesionální průvodce Šumavy a také o Šumavě často publikuje.

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Únor 2019: Focení členů OS ČČK Písek

 Dne 26. 2. 2019 proběhlo focení členů OS ČČK Písek, ke stému výročí ČSČK/ČČK. 

Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek

 

Únor 2019: Přednáška o historii ČSČK/ČČK + První pomoc pro žáky ze ZŠ Kovářov

Český červený kříž PísekDne 18. února proběhl na ZŠ Kovářov projektový den, který byl věnován ke sto letům výročí vzniku naší organizace.

Této akce se účastnila ředitelka Mgr. Petra Vítková a instruktor ČČK Lukáš Nebes. Pro žáky 1. až 7. třídy byl připraven naučný program, ve kterém byli žáci seznámeni s činností ČK/ČČK a v praktické části si děti vyzkoušely základní postupy v poskytování první pomoci. 

Nejšikovnější žáci byli odměněni diplomem a drobným dárkem:  M. Hrůnek, 7. třída, T. Gruber, 6. třída, V. Vošický a J. Janda, 4. třída, M. Schmeller a N. Kuráňová, 1. třída. Na závěr jsme předali čestné uznání za výtvarnou práci v soutěži ke 100 letům vzniku ČSČK/ČČK žákyni M. Petýrkové ze 4. třídy. 

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

 

Únor 2019: Výtvarná soutěž "Červený kříž pomáhá" 

Český červený kříž PísekDne 5. 2. 2019 vybrala odborná porota pod vedením Mgr. Marcely Uhrové mnoho krásných obrázků, kterých na Oblastní spolek ČČK Písek dorazilo na 251. Do soutěže se zapojily zejména děti ze základních a mateřských škol. Velké poděkování patří nejen dětem, ale i pedagogům a rodičům, kteří měli snahu se dětem věnovat nejen při tvorbě obrázků, ale seznámili děti i s činností Červeného kříže. 

Porota: Mgr. Milena Kubičková, Marcela Bláhová, Mgr. Marcela Uhrová

        

Český červený kříž Písek       Český červený kříž Písek

Český červený kříž Písek       Český červený kříž Písek

Vyhodnocení soutěže "Červený kříž pomáhá"

KATEGORIE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

UMÍSTĚNÍ

číslo obrázku

Anna Stará, MŠ T. G. M. Písek

1. místo

1

Nikita Pavlov, MŠ T. G. M. Písek

2. místo

2

Jan Mašek, MŠ T. G. M. Písek

3. místo

3

 

1. – 3. třída

Tereza Němečková, ZŠ J. A. K. Milevsko

1. místo

4

Tamara Kutálková, ZŠ J. A. K. Milevsko

2. místo

5

Adam Vyskočil a Štěpán Biskup ZŠ T. G. M. Písek

3. místo

6

Magdalena Petýrková, ZŠ Kovářov

čestné uznání

7

Adéla Kochanová, ZŠ J. Husa, Písek

čestné uznání

8

Anička Korecká, ZŠ J. Husa, Písek

čestné uznání

9

 

4. – 5. třída

Eva Zuzková. ZŠ Čížová

1. místo

10

Aneta Hávová, ZŠ J. K. Tyla, Písek

2. místo

11

Adam Duda, ZŠ Čížová

2. místo

12

Emča Jarošová, ZŠ Cesta

3. místo

13

Tereza Kellnerová, ZŠ, J. K. Tyla, Písek

čestné uznání

14

Adam Zuzka, ZŠ Čížová

čestné uznání

15

Bětka Vránová a Rozárka Homolová, ZŠ Cesta

čestné uznání

16

Sofie Soukupová, ZŠ E. Beneše, Písek

čestné uznání

17

Štěpánka Vítková, ZŠ E. Beneše, Písek

čestné uznání

18

 

6. – 9. třída

Matyáš Vachta, Milevsko

1. místo

19

Natálie Šicová a Denisa Římanová ZŠ E. Beneše

2. místo

20

Veronika Hermachová, ZŠ E. Beneše

3. místo

21

Anna Šefránková, ZŠ E. Beneše

čestné uznání

22

 

ZUŠ Písek

5 – 6 let

Nna Francisty

1. místo

23

Maxim Pavlíček

2. místo

24

Ema Mašková

3. místo

25

 

ZUŠ Písek

7 – 9 let

Nora Demangeon

1. místo

26

Radim Špeta

2. místo

27

Tereza Illichová

3. místo

28

Tereza Kvěšová

3. místo

29

Adéla Smolíková

3. místo

30

Františka Kadlčáková

čestné uznání

31

Jakub Jordán

čestné uznání

32

 

ZUŠ Písek

10 – 12 let

Nikolka Vaňková

1. místo

33

Radomír Sekyra

2. místo

34

Veronika Opelková

3. místo

35

Adéla Dušková

čestné uznání

36

 

ZUŠ Písek

13 – 14 let

Barbora Nahálková

1. místo

37

Adála Gage

2. místo

38

Václav Kučina

3. místo

39

 

Zdravotně postižení

Jitka Rotová, Horizont z. ú.

1. místo

40

Štěpánka Trtková, Horizont z. ú.

2. místo

41

Jan Hájko, Horizont z. ú.

3. místo

42

David Gajdoš, Duha Písek

čestné uznání

43

Vladimír Anděl, Duha Písek

čestné uznání

44

 

1. Český červený kříž Písek2. Český červený kříž Písek3. Český červený kříž Písek4. Český červený kříž Písek5. Český červený kříž Písek

6. Český červený kříž Písek7. Český červený kříž Písek8. Český červený kříž Písek9. Český červený kříž Písek10. Český červený kříž Písek

11. Český červený kříž Písek12. Český červený kříž Písek13. Český červený kříž Písek14. Český červený kříž Písek15. Český červený kříž Písek

16. Český červený kříž Písek17. Český červený kříž Písek18. Český červený kříž Písek19. Český červený kříž Písek20. Český červený kříž Písek

21. Český červený kříž Písek22. Český červený kříž Písek23. Český červený kříž Písek24. Český červený kříž Písek25. Český červený kříž Písek

26. Český červený kříž Písek27. Český červený kříž Písek28. Český červený kříž Písek29. Český červený kříž Písek30. Český červený kříž PísekNahoru